Visit Us

Capital Centre, 34,
Bldg 169 Rd 1405,
Manama,
Bahrain
Tel – 1727 1794
Email – info@itsbahrain.com